Home » Verkiezingen 2022 » Verkiezingsprogramma 2022

Samen kunnen we meer

Beschermen wat van waarde is,

aanpakken wat nodig is.

Verkiezingsprogramma CDA Wijchen | maart 2022

Met veel plezier presenteren wij ons verkiezingsprogramma voor de komende raadsperiode 2022-2026. Als trotse voorzitter kijk ik terug op vier succesvolle jaren. Onze fractie heeft als oppositiepartij mooie resultaten bereikt. Wij zijn daarom blij dat onze huidige vier raadsleden de kandidatenlijst weer willen aanvoeren. Maar dat niet alleen. Je ziet ook veel nieuwe gezichten. Daar zijn we erg blij mee.
Samen kunnen we meer!

In dit programma staan de speerpunten om onze prachtige gemeente nog mooier te maken. De fraaie foto’s geven dat al aardig weer. Met dit programma maakt het CDA Wijchen duidelijk wat je als inwoner, maar ook als maatschappelijke organisatie, vereniging en ondernemer de komende vier jaar van ons mag verwachten! Mogen we op je stem rekenen?

Bertus van Heugten

Voorzitter CDA Wijchen

1. Omzien naar elkaar

De samenleving voorop

Dit is wat we vinden
Het CDA Wijchen gaat uit van de kracht van ‘samen’ en wil werken aan een sterke samenleving. Een samenleving waarin we omzien naar elkaar en mensen verantwoordelijkheid nemen voor hun omgeving, voor hun familie en voor zichzelf. Met veel mensen gaat het goed in onze gemeente. Maar er zijn ook inwoners die het moeilijk hebben. Denk aan mensen die eenzaam zijn, aan ouderen, maar ook aan jongeren die in de knel raken. Denk aan mensen die in armoede leven of ondernemers die hard zijn getroffen door de corona crisis. En zo zijn er nog meer groepen mensen te noemen waar het niet zo goed mee gaat. Hierbij kan de samenleving helpen.
Dit hebben we bereikt
 • Onderzoek naar een Pas van Wijchen met tal van voordelen voor Wijchense inwoners;
 • Initiatief genomen tot prikkelarme carnavalsoptocht;
 • Steun aan verenigingen tijdens coronacrisis;
 • Verlaging OZB voor sportverenigingen;
 • Aanleg ‘Vergeet-me-niet-route’ voor licht dementerende ouderen. Zodat zij de weg van huis naar voorzieningen terug kunnen vinden.
Hilde Cuppen Nr.8“Meedoen in de samenleving is belangrijk voor alle inwoners; jong en oud, alleen of met gezin, met of zonder werk. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen.”
Feijke Detiger Nr.5“Investeer in onze jongeren. Zij zijn de toekomst.”
Dit willen wij
 • Mensen met financiële zorgen zo vroeg mogelijk leren kennen en helpen om grip op hun financiële huishoudboekje te krijgen. Voorkomen is immers beter dan genezen. Daarbij zien we een belangrijke rol weggelegd voor schuldhulpmaatje Wijchen. Verder zijn charitatieve organisaties zoals Caritas Wijchen, de Vincentiusvereniging en stichting Leergeld 2stromenland belangrijke partners die we zo veel mogelijk willen betrekken bij ons armoedebeleid;
 • Knellende regels afschaffen waardoor inwoners vrijwilligerswerk en mantelzorg kunnen combineren met een baan en uitkering;
 • Een inwonerspas ‘De Pas van Wijchen’ voor alle inwoners, ondernemers en verenigingen. Met deze pas willen we bereiken dat meer mensen meedoen aan activiteiten in Wijchen, dat lokale ondernemers een platform krijgen voor hun (gezamenlijke) acties en dat verenigingen meer leden krijgen. Bovendien willen we gemeentelijke regelingen voor minima koppelen aan de inwonerspas, zodat ook zij gemakkelijk deel kunnen nemen aan diverse activiteiten;
 • Meer gelijke kansen voor jonge kinderen. Dit kan bereikt worden door ouders de mogelijkheid te bieden om te kiezen voor meer uur vrij toegankelijke peuteropvang (nu beperkt tot 8 uur per week) met lage kosten voor ouders. Kinderen maken in de eerste vier levensjaren de grootste ontwikkeling door. Wanneer je de ontwikkeling in deze fase bij een kind stimuleert, ontstaat daardoor het beste resultaat;
 • Een duidelijke afbakening wat jeugdzorg is en wat valt onder gewone opvoeding;
 • Heldere afspraken met jeugdzorgaanbieders, adequate controles en het aanpakken van zorgfraude;
 • Inzichtelijke informatie over de kosten voor zorgvragers voor meer bewustwording. Bijkomend voordeel daarvan is een extra toets of de zorgvrager wel krijgt waarvoor betaald is;
 • Een mooi voorbeeld van omzien naar elkaar is het initiatief ‘Soamen op ’n Benkske’. Hierbij worden activiteiten georganiseerd voor inwoners die veel alleen zijn of zich eenzaam voelen om zo iets te doen tegen het gevoel van eenzaamheid. Dit soort initiatieven verdienen navolging en steun;
 • Navolging voor heel Wijchen van het initiatief Leergemeenschap Dementievriendelijk Alverna;
 • Gezond en sportief leven ondersteunen voor iedereen en in het bijzonder ouderen en jongeren. Nu investeren in gezondheid en welbevinden betaalt zich later dubbel en dwars terug.
Feijke Detiger Nr.5“Investeer in onze jongeren. Zij zijn de toekomst.”

2. Iedereen draagt een steentje bij

Behoud unieke karakter Wijchen en haar dorpen

Dit is wat we vinden

Het dorpse leven, waarin we elkaar kennen en helpen, staat centraal. Investeren in ontmoeten, in cultuur, sport en het verenigingsleven. Iedereen doet mee en telt mee! Wij maken ons sterk voor een vitaal verenigingsleven. Verenigingen met al hun vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Hier leert jong en oud elkaar kennen, maar ook om samen te werken, om te gaan met teleurstellingen en verantwoordelijkheid te nemen. We spannen ons in voor het behoud van cultuurhistorische waarden in onze gemeente. Zo blijft het unieke karakter van Wijchen en haar dorpen bestaan.

Jan Peters Sengers Nr.3“Behoud van cultuurhistorische waarden zoals het Wijchens Meer is belangrijk voor het behoud van het dorpse karakter.”
Dit hebben we bereikt
 • Behoud van het Wijchens Meer. Met succes hebben we ons ingespannen dat de oevers van het Wijchens Meer niet bebouwd worden. De cultuurhistorische waarde voor Wijchen mag niet verloren gaan;
 • Het opknappen en verbouwen van Kasteel Wijchen;
 • Archeologisch onderzoek in voortuin Kasteel vanuit het oogpunt van cultuurhistorische waarden in onze gemeente;
 • Een -tijdelijke- ontmoetingsplaats voor senioren in het centrum van Wijchen;
 • Minder stenen en meer groen in Wijchen Zuid. Het college stelde een flinke uitbreiding van winkelcentrum Zuiderpoort voor. Met  meer parkeerplaatsen ten koste van groen in de wijk. Het CDA Wijchen heeft samen met bewoners van Wijchen Zuid succesvol gepleit voor minder stenen en meer groen;
 • De bouw en exploitatie van een multifunctionele accommodatie (MFA) in Batenburg. En een onderzoek voor een vergelijkbare  accommodatie in Hernen;
 • Subsidie voor Schaarweide. Dat versterkt de sociale structuur in Hernen en Bergharen.
Rick Huisman Nr.7“Een permanent wijkgebouw in het centrum met een ontmoetingsplek voor senioren.”
Dit willen wij
 • Aandacht voor de rijke historie van Wijchen. En die van Bergharen, Hernen, Leur, Balgoij, Batenburg en Niftrik;
 • Stimuleren van initiatieven van verenigingen en clubs door minder regels en vergunningen. Ondersteuning van vrijwilligers bij een vereniging. Bijvoorbeeld op het gebied van subsidies, wat kan de gemeente allemaal voor ze betekenen? Samen kom je verder en zijn inwoners sneller bereid zich in te zetten voor de Wijchense gemeenschap;
 • Leefbaarheidsgroepen en dorpsraden vroeg betrekken bij de inrichting van de openbare ruimte in hun wijk of dorp en mee laten  beslissen over voorzieningen. Hierbij denken we aan voor iedereen toegankelijke speelfaciliteiten en ontmoetingsplaatsen voor jong en oud;
 • Minder stenen en meer groen in Wijchen Zuid. Wij vinden meer groen in de wijken op Zuid erg belangrijk. Wij vinden dat  winkelcentrum Zuiderpoort een wijkfunctie moet behouden en geen concurrent van Wijchen centrum moet worden door uitbreiding van veel extra winkel vierkante meters en parkeerplaatsen. Opknappen van Wijchen Zuid is goed en nodig, maar wel in de juiste proporties. Draagvlak onder inwoners voor de plannen is daarbij cruciaal;
 • Een wijkcentrum in nieuwbouwwijk Wijchen-West, omdat een wijkcentrum een onmisbare plek is waar buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten en leren kennen;
 • Een permanent wijkgebouw in het centrum met een ontmoetingsplek voor senioren, omdat er veel mensen in het centrum wonen die al op leeftijd zijn. In het bijzonder voor ouderen is er geen goede plek om elkaar te ontmoeten in het centrum. Dat is wel noodzakelijk;
 • Goede bereikbaarheid van het centrum en voldoende gratis parkeermogelijkheid dichtbij de winkels voor een vitaal en aantrekkelijk dorpscentrum. We vinden het een randvoorwaarde dat de supermarkten aan de randen van het centrum aansluitend op andere winkels behouden blijven, zodat combinatiebezoeken van supermarktbezoekers aan andere winkels in het centrum blijven
  plaatsvinden.
Rick Huisman Nr.7“Een permanent wijkgebouw in het centrum met een ontmoetingsplek voor senioren.”

3. Een goed leven nu en later

Wonen in Wijchen en de dorpen

Dit is wat we vinden

In de afgelopen jaren is in Wijchen en de kernen te weinig gebouwd. De woningmarkt in Wijchen is daardoor oververhit. Jongeren verlaten de dorpen en voor senioren zijn er te weinig woningen op maat. Dit is niet goed voor de leefbaarheid in vooral de kleine kernen van de gemeente Wijchen. In Nederland is het momenteel geen uitzondering dat woningen per opbod, boven de vraagprijs, worden verkocht. Deze situatie op de koopmarkt zorgt ook nog eens voor extra druk op de huurmarkt, omdat een koopwoning niet meer voor iedereen haalbaar is.

Het CDA Wijchen wil woonbeleid dat gericht is op kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk. Met de uitbreiding van Wijchen-West en de Huurlingsedam komen er veel woningen bij in de komende jaren. Wij vinden dat in de planning van deze nieuwe woonwijken van begin af aan hier aandacht voor moet zijn, evenals voor leefbaarheid en wijkvoorzieningen.

De komende jaren versnelt de woningbouw in de gemeente Wijchen. Dit juichen wij toe. Voor de bouw van deze honderden nieuwe woningen zullen er bestaande groenstructuren en landbouwgronden gaan verdwijnen. Door de vele nieuwe woningen stijgt ook het aantal inwoners van Wijchen. De combinatie van verdwijnen van groen en meer inwoners zorgt voor toenemende druk op de bestaande natuur. De gemeente moet daarom het initiatief nemen om nieuwe natuur te creëren. Dit heeft meerdere voordelen: biodiversiteit wordt bevorderd, de druk op bestaande natuur neemt af en de regio is beter bestand tegen klimaatverandering. Daarom willen wij dat op initiatief van de gemeente Wijchen natuurontwikkeling plaatsvindt waardoor er nieuw en meer groen ontstaat om in te ontspannen, spelen en recreëren. Zo onderhouden we het landelijke en dorpse karakter van onze gemeente.

  Dit hebben we bereikt
  • Verschillende voorstellen in de gemeenteraad gebracht om actie te ondernemen tegen het woningtekort, zoals:
  • Evaluatie 10% regeling kleinschalige woningbouwinitiatieven;
  • Verbeteren uitvoeringsregeling voor kleinschalige particuliere woningbouwinitiatieven;
  • Aanstellen van stedenbouwkundig Supervisor Wijchen-West, die net als bij de Huurlingsedam zorgt voor een goed ontwerp om de beeldkwaliteit en onderlinge samenhang in de wijk te waarborgen;
  • Oproep tot meer inzicht en overzicht op daadwerkelijk jaarlijks op te leveren nieuwbouwwoningen opgedeeld per jaar en wijk/dorp;
  • Woningbouw voor senioren.
   Marlien Joosse Nr.4“Woningbouw is dé uitdaging voor de komende jaren zowel in Wijchen als onze dorpen. Dit is en blijft een absoluut speerpunt voor ons.”
   Dit willen wij
   • Voldoende betaalbare huur- en koopwoningen in Wijchen en in de dorpen, zowel voor de lokale behoefte als voor mensen die graag in onze gemeente willen komen wonen;
   • Doelgroepgericht bouwen. Hiermee bedoelen wij meer variatie in het woningaanbod door woningen te bouwen speciaal voor doelgroepen als senioren, eenpersoonshuishoudens, jongeren, starters en doorstromers;
   • Aandacht voor ruimtelijke ontwikkeling op lange termijn in samenhang met de regio;
   • Aanleg van nieuwe natuur met een speel- en recreatiegebied voor het verhogen van de kwaliteit van wonen, werken en leven in Wijchen;
   • Mogelijkheden voor woningsplitsing in het buitengebied;
   • Onze unieke en mooie dorpsgezichten beschermen en behouden. Ook waar het gaat over bouwen. Meer woningen bouwen is prima en noodzakelijk, maar wel met behoud van bestaande uitstraling. Zo vinden wij dat in onze dorpen en in het buitengebied (kleinschalige) woningbouwprojecten in samenhang moeten worden beoordeeld. Daarom moeten er duidelijke regels komen voor kleinschalige woningbouwinitiatieven;
   • De wijk Huurlingsedam moet zo snel mogelijk afgebouwd worden met 475 woningen in 2022;
   • Wijchen-West moet een groene wijk worden met ruimte voor 1.300 woningen en meer dan voldoende plek voor parken, speelweides, volkstuinen en dorpsnatuur;
   • Ruimte voor en flexibel omspringen met bijzondere woonvormen, zoals de combinatie van wonen en zorg voor een hulpbehoevend kind of familielid in de directe woonomgeving. Hiervoor kan de gemeente vergunningen voor flexibele bouwconcepten met een bepaalde duur afgeven, waarna de woonruimte, als de zorgtaak is beëindigd, wordt verwijderd;
   • Stimuleren van demontage, hergebruik van materialen en het verminderen van sloop. Door circulair bouwen en het werken met uitneembare onderdelen aan te moedigen slaan we drie vliegen in één klap;
   • Voor woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer is de fiets bij voorkeur het beste vervoersmiddel. Dit vereist goed onderhouden, veilige en brede fietspaden en snelfietsroutes naar scholen, bedrijventerreinen en de stad Nijmegen. Ook het buitengebied mag hier niet vergeten worden. Goede fietsenstallingen in het centrum, rondom scholen en sportaccommodaties mogen niet ontbreken.

   Werk & Ondernemerschap

   Dit is wat we vinden

   Het CDA Wijchen is voor een eerlijke en duurzame economie. Een economie met ruimte voor lokaal ondernemerschap. Het is meer dan terecht dat de gemeente met lokale ondernemers gezamenlijk optrekt in de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, werkgelegenheid en scholing. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en sociaal ondernemerschap stimuleren we.

   Wij vinden dat de gemeente onze lokale economie actief moet ondersteunen door het bevorderen van bedrijvigheid en het creëren van werkgelegenheid. Dit moet gebeuren door een goed ondernemersklimaat, goede werklocaties en goede (digitale) bereikbaarheid.

   Het CDA Wijchen wil aandacht voor onze boeren. Zij worden relatief hard geraakt door milieu- en duurzaamheidsmaatregelen. Zij spelen een belangrijke rol in onze voedselvoorziening en moeten met nieuw beleid een duidelijk perspectief worden geboden. Daarnaast zijn boeren hard nodig om klimaat- en milieudoelstellingen te behalen en daarom moeten we hen ondersteunen, bijvoorbeeld op het gebied van
   toekomstig landschapsbeheer.

   Dit hebben we bereikt
   • Samen met centrumondersteuners zijn wij opgekomen en komen we nog steeds op voor het behoud van ons centrum. Samen hebben we ervoor gezorgd dat 170 parkeerplaatsen niet zomaar geschrapt mogen worden in het gebied rondom het Europaplein. Dit vinden wij onverstandig, omdat parkeerplaatsen dichtbij winkels cruciaal zijn voor het voortbestaan van het centrum als geheel. Inmiddels heeft de Raad van State een streep gezet door de plannen van de gemeente en moet het plan opnieuw opgesteld worden;
   • We hebben ons hard gemaakt en maken we ons nog steeds hard voor een vitaal centrum van Wijchen door te staan voor het behoud van supermarkten aan de randen van het centrum direct grenzend aan andere winkels. Supermarkten zijn immers essentieel voor het voortbestaan van het Wijchense centrum, vanwege het combinatiebezoek van supermarktklanten aan andere winkels;
   • Tijdens de coronacrisis hebben we ons ingespannen voor:
    – Sneller uitbetalen van TOZO aan ZZP-ers;
    – Breder inzetten van TONK-regeling voor ondernemers;
    – Uitbreiden van terrassen op de markt.
   Björn Derksen Nr.1“Een vitaal centrum van Wijchen met genoeg winkels en gratis parkeerplaatsen, daar blijven wij ons voor inzetten.”
   Dit willen wij
   • Behouden van een sterk en vitaal centrum met een ruim en gevarieerd winkelaanbod;
   • Supermarkten in het centrum, zodat het combinatiebezoek van supermarktbezoekers bij aangrenzende winkels in het centrum gewaarborgd blijft. Dit is essentieel voor het voortbestaan van het centrum als geheel;
   • Voldoende en gratis parkeerplaatsen in het centrum;
   • Herinrichting van het parkeergebied voor en rondom de bioscoop, zodat dit een aantrekkelijke plek wordt, één geheel vormt met het centrum en dit versterkt;
   • Een integrale visie op bedrijventerreinen in de gemeente Wijchen, met aandacht voor het toekomstperspectief van kleine industrieterreinen versus grote terreinen. Landschappelijke inpassing, ontsluiting, verblijfsvoorzieningen voor vrachtwagens en chauffeurs, handhaving en bestrijden van ondermijning zijn daarbij essentiële zaken;
   • Kleinschalige voorzieningen voor opslag en andere logistieke activiteiten van zelfstandige ondernemers, bijvoorbeeld bouwkavels waar dergelijke beperkte logistiek geclusterd gerealiseerd kan worden;
   • Een duurzame oplossing voor het Mawi-pand op bedrijventerrein Wijchen Oost;
   • Herbestemming of slopen van oude schuren in het buitengebied;
   • Ondersteuning en advies aan boeren voor nieuwe toekomstperspectieven;
   • Duurzaam ondernemen aanmoedigen door:
    – Lokale initiatieven voor een circulaire economie te stimuleren en initiatiefnemers een podium te bieden;
    – Lokale initiatieven in de ruil- en deeleconomie ondersteunen;
    – Toename van cofinanciering en crowdfunding ondersteunen.

   Duurzaamheid

   Dit is wat we vinden

   Het CDA Wijchen is voor een verduurzamingsopgave die uitlegbaar en behapbaar is voor inwoners. Inwoners en bedrijven zijn bereid de stap te zetten, zolang zij weten dat de lasten eerlijk worden verdeeld. Bewoners moeten, meer dan nu, vooraf betrokken worden bij belangrijke besluiten. Samenwerking, participatie en eigenaarschap zijn daarbij sleutelwoorden.

   Om gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren willen wij inzetten op realistische doelstellingen en een integrale benadering van duurzaamheidsvraagstukken met maximaal draagvlak onder inwoners. Het behalen van duurzaamheidsdoelstelling mag de gemeente Wijchen ook geld kosten. Dit vergt realistische gemeentelijke investeringen.

   Dit hebben we bereikt
   • De komst van drie windmolens langs de Nieuwe Wetering bij Bijsterhuizen en zonneparken bij Bankhoef en langs de A50 bij Hernen;
   • Circulaire inkoop door de gemeente Wijchen. Daarmee stimuleren we hergebruik en wordt onze ecologische voetafdruk als gemeente een beetje kleiner;
   • Ondertekening van het Nationaal grondstoffenakkoord door de gemeente waarmee we de goede stappen zetten in de transitie naar een circulaire economie;
   • Aansluiting bij de Statiegeldalliantie om zwerfafval te voorkomen;
   • Zwerfafval in Wijchen heeft prioriteit gekregen op de politieke agenda;
   • Voorstel ingediend voor een wijk van de Toekomst.
   Mari van Wanroij Nr.6“Wij nemen verantwoordelijkheid voor de energietransitie in Wijchen. Lastige keuzes maken hoort hier ook bij. In het belang van de volgende generatie.”
   Dit willen wij
   • Energieneutraal Wijchen in 2040. Via een goede mix van zonne- en windenergie binnen onze gemeentegrenzen waarbij draagvlak onder onze inwoners essentieel is;
   • Een energieloket en energiecoaches, waar inwoners, (sport)verenigingen, bedrijven en instellingen terecht kunnen voor vragen en ondersteuning bij het uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen;
   • Eisen aan dakconstructies van nieuwe bedrijfspanden om een solar-installatie te kunnen dragen;
   • Volledig klimaatneutrale en duurzaam gebouwde nieuwe woonwijken, zoals de toekomstige wijk Wijchen-West;
   • Het toekomstige schoolgebouw in de nieuwe wijk Wijchen-West moet een inspiratiebron worden voor absolute duurzaamheid.  Kinderen en ouders worden hier actief bij betrokken;
   • Een “Zonneladder” voor het opwekken van energie door zon. Eerst opwekking van zonne-energie op daken. Landbouwgronden en natuurgebieden worden zoveel mogelijk ontzien;
   • Waar het kan willen we onze schaarse grond zoveel als mogelijk voor dubbel gebruik inzetten door het opwekken van wind en zon op dezelfde percelen;
   • Water is één van de grootste uitdagingen van de toekomst. Om het riool te ontlasten willen wij inwoners stimuleren regenwater op te vangen in regentonnen en zo veel mogelijk onverharde tuinen en groene daken aan te leggen. Wij stimuleren dit door:- Aansluiten bij landelijke campagne ‘Operatie Steen Breek’: actie voor tegels eruit en planten erin;
    – Gemeentecontainer roulerend in de wijken voor afvoer van tuintegels en bestrating;
    – Belonen van afkoppelen regenpijpen;
    – Bij herinrichting van een wijk of dorp dan rioolputten vervangen door wadi’s;
    – Promoten en subsidiëren van aanleggen groene daken.
   • Bestrijding van hittestress met meer groen in de wijk, zoals bomen en struiken.

   CDA Wijchen wil
   veilige en verbeterde
   wandel- en fietsroutes.

   4. Duidelijke spelregels

   Veiligheid

    

   De gemeente is er voor onze inwoners en ondernemers om er voor te zorgen dat we in onze mooie gemeente prettig kunnen leven, wonen en werken. Kortom om samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. Inwoners en ondernemers behoren actieve medewerking en goede, tijdige en begrijpelijke informatie te krijgen van de gemeente.

   Inwoners en ondernemers moeten echt kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen in het gehele proces. Hierbij is het ook belangrijk om inwoners en ondernemers regelmatig een terugkoppeling te geven. De gemeentelijke organisatie moet duidelijk, transparant en slagvaardig zijn door actief ondersteuning te leveren. De gemeente is er voor de naleving van spelregels.

   Dit is wat we vinden

   Mensen moeten zich in onze hele gemeente beschermd en veilig voelen. Een veilige gemeente vraagt om stevige maatregelen. Geen woorden, maar daden. Wij richten ons in het bijzonder op thema’s als overlast, vernielingen in de openbare ruimte, verkeersveiligheid en een veilige schoolomgeving. Ook ondermijning en andere criminele activiteiten pakken wij aan.

   Dit hebben we bereikt
   • Veilig naar school door de ‘Lekker anders dagen’;
   • Stimuleren van fietsen en wandelen naar school;
   • Veilig naar school door het aanpassen van de verkeerssituatie rondom basisschool De Trinoom;
   • Aandacht voor ondermijning in het buitengebied;
   • Behalen van het ‘Keurmerk Veilig buitengebied’;
   • Meer cameratoezicht op het station;
   • Meer toezichthouders in het centrum;
   • Aandacht voor overlast door jongeren;
   • Extra geld voor straatcoaches;
   • Het opknappen van vakantiepark Wighenerhorst op Alverna is op ons aangeven gekoppeld aan het direct verbeteren van de verkeersveiligheid van de Heumenseweg bij de op- en afrit van het park.
   Dit willen wij
   • Normen en waarden. Goed gedrag is de norm, ongewenst gedrag pakken wij aan. Elkaar aanspreken op gedrag moet vanzelfsprekend zijn;
   • Preventieve maatregelen en handhaving om overlast door jongeren aan te pakken;
   • Bestrijden van drugshandel, o.a. op de parkeerterreinen van de sportterreinen;
   • Veilig naar school. Dit vraagt om een verkeersplan per school gericht op lopend en fietsend naar school;
   • Een integrale oplossing voor de verkeersknelpunten op verschillende plekken in de gemeente, zoals de driehoek Randweg Noord, Schoenaker en Gagelvenseweg;
   • Verbeteren van de onveilige verkeerssituatie op de Heumenseweg op Alverna;
   • Omleiden van landbouwverkeer zo veel mogelijk buiten de bebouwde kom;
   • Veilig verkeer door:
    – een ‘buurt-flitsservice’ die bewoners kunnen inzetten voor bewustwording over te hard rijden;
    – een proef met de ‘groene flitspaal’ waarbij rustig rijden wordt beloond en bewoners op een positieve manier geld voor hun buurt bij elkaar kunnen sparen.

   5. Bestuurlijke toekomst

   Lokaal & Betrokken

   Dit is wat we vinden

   Ook Wijchen moet op zoek naar een schaal die recht doet aan de wijze waarop haar inwoners wonen, werken en leven. Inwoners en ondernemers moeten vooraf echt kunnen meedenken en meepraten in deze zoektocht. Het is belangrijk voor de betrokkenheid van de inwoners dat het bestuur nabij is en dat Wijchen ruimte houdt voor lokale keuzes en lokaal beleid.

   Om bepaalde zaken gerealiseerd te krijgen, moet er goed onderhandeld worden met hogere overheden. We hebben als het CDA Wijchen korte lijnen met de provinciale en landelijke CDA-fractie, waardoor we zaken sneller kunnen aankaarten, aanpakken en doorpakken.

   Dit hebben we bereikt
   • Het CDA Wijchen is trots op de bijdrage aan het politieke proces rondom de fusie met Druten waarin het CDA Wijchen steeds gepleit heeft voor zorgvuldigheid en draagvlak boven snelheid;
   • Het CDA Wijchen heeft direct, nadat de eerste berichten over een mogelijke fusie met Druten in de media verschenen, aangegeven dat een fusie tussen de gemeente Wijchen en Druten bij voorkeur een verkiezingsitem zou moeten zijn. Wij begrepen de haast om snel voor de verkiezingen te fuseren met Druten niet;
   • De meerderheid van de gemeenteraad wilde echter niet wachten op gemeenteraadsverkiezingen. Het CDA Wijchen heeft zich daarom
    geconcentreerd op een zo maximaal mogelijke inbreng van onze inwoners in het fusietraject. Ons voorstel dat elke kiesgerechtigde inwoner van de gemeente Wijchen het draagvlakonderzoek over de voorgenomen fusie moest kunnen invullen is door een unanieme gemeenteraad aangenomen;
   • Wij hebben onze controlerende taak in de gemeenteraad uitgeoefend door als CDA-fractie meermaals schriftelijke vragen te stellen over het fusieproces en de snelheid waarmee dit ging.
    Björn Derksen Nr.1“Een pas op de plaats en rust in de komende periode is noodzakelijk voor de gemeente Wijchen in de regio.”
    Dit willen wij
    • Het gelopen fusieproces toont aan dat het draagvlak voor een fusie ontbrak. Wij stellen: ‘Zonder draagvlak geen fusie’. Wat ons betreft maken we daarom een pas op de plaats in de regio. Op dit moment is rust belangrijk om ons te heroriënteren op de positie van Wijchen in de regio. In de gegeven omstandigheden nemen wij geen initiatief voor een fusie in de komende raadsperiode;
    • Één grote dorpengemeente in het Land van Maas en Waal is op termijn onze stip op de horizon waar we organisch en in een rustig tempo naar toe willen groeien en waarvan de meerwaarde zichtbaar wordt, zodat er ruim voldoende tijd is om draagvlak bij onze inwoners te creëren;
    • Wijchen als grootste dorp in het land van Maas en Waal moet haar verantwoordelijkheid nemen en als centrum in tweestromenland een constructieve houding aannemen naar haar natuurlijke partners in de regio zoals Beuningen, Heumen, Druten, en West Maas en Waal. Wijchen dient hiertoe initiatieven te nemen voor samenwerking;
    • Voortzetten van de ambtelijke samenwerking met Druten en een uitgestoken hand naar partners in de regio.