CDA Wijchen en CDA Oss stellen vragen over verbreding A50 bij Bankhoef

17 november 2023

De aanpassingen aan de A50 gaan een volgende fase in door het vaststellen van de Ontwerp-Structuurvisie A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven. Hiervoor start nu een inzage traject waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend. Binnen dit traject hebben de gemeenteraden van Wijchen en Oss geen actieve rol, noch wordt zij betrokken bij de verdere planvorming.

De fracties van CDA Wijchen en CDA Oss vinden het van groot belang dat gelet op de belangen voor onze inwoners en gemeente er juist volle aandacht is voor dit project. Vandaar dat zij hierover vragen hebben ingediend bij de colleges.

Voor het CDA Wijchen is de impact van de plannen op aanwonenden en de goede verbinding voor bestemmingsverkeer richting Niftrik en de fietsverbinding van belang. Ook CDA Oss zet in op dit laatste, naast de snelle busverbinding tussen Eindhoven en Nijmegen. Hiervoor is afstemming met het lokale vervoer van groot belang. Ook heeft CDA Oss oog voor knooppunt Paalgraven.

Beide fracties zijn blij dat er nu voortgang kan worden gemaakt met de verbreding van de A50 en de mobiliteit voor fiets en openbaar vervoer. Hiervoor zullen ze ook nauw contact houden met hun CDA-fracties in de provincies Gelderland en Noord-Brabant.

CDA Wijchen raadslid Mari van Wanroij licht de vragen toe: “De aanpassingen van de A50 bij Bankhoef zijn omvangrijk en hebben een grote impact voor aanwonenden en andere betrokkenen zoals agrariërs, fietsers en voetgangers. We hebben gemerkt tijdens de drukbezochte informatieavonden in Ravenstein en Hernen dat bewoners zorgen hebben over geluid, impact op het dorp en de verdere uitwerking van de plannen. Hoe worden hun belangen behartigd en hun zorgen weggenomen?” vraagt Mari zich af.

Van Wanroij vervolgt: “Het gaat bijvoorbeeld om de route voor het langzaam verkeer. Waar komen de op- en afritten van de nieuw te bouwen brug voor het langzaam verkeer? Hoe wordt dat ingepast in het bestaande wegennet en hoe wordt daarbij qua geluid en overlast rekening gehouden met de huidige dorpskernen van Niftrik en Hernen? In de huidige plannen is dit nog niet helemaal uitgewerkt.” aldus het raadslid van het CDA Wijchen.

Foto: CDA Wijchen raadslid Mari van Wanroij

Van Wanroij rondt af: “Wij zijn erg blij dat er weer een belangrijke stap is gezet in de aanpak van dit hardnekkig file knelpunt bij knooppunt Bankhoef, wat nu al jaren in de file top 10 staat en waar veel ongelukken gebeuren. Er breekt nu een fase aan waarin de plannen verder worden uitgewerkt. Dat is het moment om input te geven vanuit onze inwoners. Wij willen daarom samen met het CDA Oss weten welke rol ons college hierin neemt om de belangen van onze inwoners te behartigen.

Foto: Druk bezochte informatieavond Mijlpaal Hernen