Wanneer komt gemeente Wijchen met haar warmtevisie?

24 december 2021

Volgens het Klimaatakkoord zijn gemeenten de ‘regisseurs’ van de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving. Gemeenten moeten eind 2021 een transitievisie warmte klaar hebben. Daarin staan onder andere voorstellen voor het duurzaam aardgasvrij verwarmen en koken. Het CDA Wijchen stelt nu vragen aan het college hoe het staat met een transitievisie voor de gemeente Wijchen.

CDA-commissielid Mari van Wanroij stelde deze vragen aan het college. Hij geeft het belang hiervan aan: “Deze visie geeft richting aan de aanpak van de warmtetransitie. In het energieplan ‘Samen naar een duurzaam Wijchen’, dat in 2018 door de gemeenteraad is vastgesteld heeft de gemeente Wijchen zich geconformeerd aan het Klimaatakkoord. In dat energieplan staat specifiek over de warmtetransitie dat onze gemeente begin 2021 een warmteplan heeft. Het is nu eind 2021 en er is nog steeds geen warmteplan vastgesteld. Waarom duurt dat zo lang?”, aldus Van Wanroij.

Foto: Mari van Wanroij (commissielid CDA Wijchen)

Mari van Wanroij vervolgt:  “Wanneer is het warmteplan voor de gemeente Wijchen nu gereed en in hoeverre is de gemeente Wijchen in gesprek met partners die nodig zijn bij het vaststellen van dat plan, zoals vastgoedeigenaren, netwerkbeheerders en medeoverheden? Een dergelijk warmteplan is van groot belang van de verdere verduurzaming van onze gemeente en heeft een grote impact. Onze inwoners en bedrijven zijn op allerlei manieren bezig om te verduurzamen, de een wat meer dan de ander, maar dan moeten we als gemeente ook wel onze afgesproken deadlines halen.”, zo stelt Van Wanroij.

In een warmteplan staat wanneer een bepaalde wijk aardgasvrij zal worden gemaakt met een advies hoe dat dan gaat, bijvoorbeeld via een warmtenet, warmtepompen of op een andere manier.

Van Wanroij rondt af: “Voor ons inwoners is het van groot belang om hier tijdig van op de hoogte te zijn indien zij bijvoorbeeld plannen hebben om te verbouwen en daarbij het verduurzamen van hun woning mee willen nemen. Onze inwoners en bedrijven moet weten waar zij aan toe zijn. Daarnaast kunnen de geplande zonneparken en windmolenpark in onze gemeente (Bankhoef en Bijsterhuizen) wellicht een rol spelen in de warmtetransitie van onze woonwijken. Dan kunnen we zaken combineren en leidt dit tot grote voordelen. Vandaar onze vragen aan het college. Ik verwacht van onze gemeente dat er snel een goed plan komt en dat onze inwoners en bedrijven hierbij worden betrokken en tijdig over worden geïnformeerd”.