Vragen na uitspraak Raad van State over parkeren centrum

07 juli 2021

Schriftelijke vragen van het CDA Wijchen

Ingediend op: 4 juli 2021

Aanleiding:

Op 30 juni 2021 heeft de Raad van State uitspraak gedaan inzake het bestemmingsplan Tussen Kasteel en Wijchens Meer (TKWM). De hoogste bestuursrechter heeft het bestemmingsplan vernietigd, mede omdat het plan volgens de Raad van State op het gebied van parkeren onzorgvuldig voorbereid en onvoldoende gemotiveerd is.

Het CDA Wijchen heeft al langer haar zorgen geuit op het punt van voldoende parkeerplaatsen in het plan en hier meerdere raadsvoorstellen toe ingediend. Waaronder een nagenoeg raadsbreed aangenomen motie op 28 maart 2019 om in beginsel evenveel parkeerplaatsen terug te brengen in het plangebied dan dat er nu zijn. Eveneens hebben centrumondernemers actie gevoerd tegen het verdwijnen van 169 parkeerplaatsen rondom het Europaplein. In die zin zijn de zorgen van de centrumondernemers en het CDA Wijchen nu bevestigd door de Raad van State.

Het CDA Wijchen vraagt zich af hoe het college nu wel tot een zorgvuldig voorbereid en voldoende gemotiveerd besluit rondom het parkeren in het bestemmingsplan Tussen Kasteel en Wijchens Meer gaat komen.

Daarom heeft CDA Wijchen hierover de volgende vragen aan het college:

 1. Welke stappen gaat het college de komende periode zetten om aan de bezwaren van de Raad van State tegemoet te komen. Kunt u hiervoor een tijdsplanning afgeven?
 2. Op 3 maart 2020 heeft het college een hernieuwd parkeerbeleidsplan vastgesteld voor het oostelijke deel van het centrum. Dit vormde de onderbouwing voor het schrappen van de 169 parkeerplaatsen in het plangebied TKWM. De Raad van State heeft hier terecht kanttekeningen bij gemaakt o.a. dat het centrum niet als één gebied gezien moet worden als het over parkeren gaat. Wat betekent deze uitspraak voor het vastgestelde parkeerbeleidsplan? Gaat u dit parkeerbeleid nu integraal heroverwegen n.a.v. de uitspraak of handhaaft u dit parkeerbeleid?
 3. In hoeverre bent u bereid een nieuw, onafhankelijk parkeeronderzoek naar de verwachte parkeerbehoefte in de directe nabijheid van het plangebied uit te laten voeren?
 4. Tijdens de rondleiding in het in verbouwing zijnde kasteel werd ons te kennen gegeven dat straks circa 300 bezoekers gelijktijdig aanwezig kunnen zijn in het verbouwde kasteel. De verbouwing van het kasteel is een prachtig project. Daardoor ook met aanzuigende werking van publiek die deels ook met de auto naar Wijchen zullen komen. Op welke wijze houdt u rekening met deze aanvullende, nog niet aanwezige, parkeerbehoefte binnen het projectplan Tussen Kasteel en Wijchens Meer?
 5. Op welke manier houdt u daarnaast rekening met de extra parkeerbehoefte binnen het plangebied vanwege de komst van een hotelfunctie en door gebruikers van de nieuwe commerciële bedrijfsruimten (werknemers en bezoekers) in de plinten van de gebouwen?
 6. Met hoeveel invalideparkeerplaatsen houdt u rekening in het nieuwe plangebied en hoe verhoudt zich dit tot het huidige aantal invalideparkeerplaatsen?
 7. Op welke wijze gaat het college in gesprek met belanghebbenden bij het parkeren in het gebied TKWM? Worden alle belanghebbenden zoals de VVE Europaplein, Albert Heijn, centrumondernemers, pandeigenaren en Centrummanagement Wijchen hier direct bij betrokken? En welke rol spelen de reeds gevormde klankbordgroepen hierin?
 8. Hoe ziet u de rol van de gemeenteraad op dit punt voor zich?
 9. Wat vindt u van het idee om het parkeerprobleem op te lossen door een tweede laag in de nieuw te realiseren parkeergarage onder het Europaplein aan te brengen in plaats van een parkeergarage met één laag?
 10. In hoeverre heeft de uitspraak van de Raad van State gevolgen voor de volgorde van realisatie van de plangebieden?
 11. Komt er nog een separaat uitwerkingsplan voor Europaplein / oude gemeentekantoor of wordt de aanpak van het moederplan en uitwerkingsplan voor dit gebied ineen geschoven?
 12. In hoeverre heeft deze uitspraak gevolgen voor de overeenkomst die is afgesloten met projectontwikkelaar Ter Steege?
 13. Is een eventuele vertraging een grondslag voor een schadeclaim van de projectontwikkelaar aan de gemeente?
 14. Wanneer verwacht het college dat begonnen kan worden met de bouwwerkzaamheden Europaplein / oude gemeentekantoor?
 15. In rechtsoverweging 16 van de uitspraak (pagina 9, laatste alinea) is te lezen dat de gemeente na sluiting van de zitting nog een reactie aan de Raad van State heeft verstuurd. Deze reactie is ons niet bekend. Kunnen wij deze reactie alsnog ontvangen?

Namens de fractie van het CDA Wijchen, 

Björn Derksen