Keurmerk Veilig Buitengebied

07 april 2021
Keurmerk Veilig Buitengebied - CDA Wijchen

Schriftelijke vragen van het CDA Wijchen aan de gemeenteraad
Ingediend op: 1 april 2021

Aanleiding:
Regelmatig vernemen we in de pers dat er weer een drugslab of hennep-kwekerij is ontdekt en is ontmanteld. In een webinar van 31 maart ‘Een veilig Tweestromenland’ is door de teamchef basisteam Tweestromenland Amir Buco genoemd dat er het afgelopen jaar 40 hennepkwekerijen in de regio Tweestromenland zijn ontdekt en ontmanteld. Dit komt ook in onze gemeente voor. Recent nog in een bedrijfspand op Bijsterhuizen.

Ook in ons buitengebied doet dit probleem zich voor. In het buitengebied worden onze agrariërs en tuinders steeds vaker door criminelen benaderd om hun bedrijfspanden aan hen te verhuren. Mede daardoor wordt deze sec-tor ongewild in verband gebracht met criminele activiteiten.

Een versterkende factor voor de toekomst is dat het vastgoed in het buiten-gebied vaker haar agrarische functie verliest door bedrijfsbeëindigingen van agrariërs en tuinders. Het is immers al jaren een trend dat de agrarische sec-tor kleiner wordt. Wat gebeurt er met al die vrijkomende agrarische bebou-wing? Daarbij komt dat een bedrijfsbeëinding niet altijd gunstig verloopt. Indien agrariërs met grote schulden blijven zitten kan daardoor de druk van crimine-len om hun gebouwen te verhuren moeilijker te weerstaan zijn.
Uit een recent rapport van Twijnstra en Gudde blijkt dat er in de gemeente Wijchen in 2030 al ruim 60.000 m² aan agrarische bebouwing leeg zal staan.

Het CDA Wijchen wil graag dat er meer aandacht komt voor de hierboven geschetste problematiek. In hetzelfde onderzoek van Twijnstra en Gudde wordt door agrariërs aangegeven dat 67% zelf denkt dat er sprake is van criminele activiteiten in het buitengebied.

Gelet op de geschetste problematiek heeft het CDA Wijchen de volgende vragen aan het college:
• Is er sprake van toenemende vorm van ondermijning bij agrariërs en tuinders in ons buitengebied?
• Zo ja, welke plannen zijn er vanuit onze gemeente om daar wat aan te doen?
• Het Keurmerk Veilig Buitengebied bundelt krachten van gemeenten, ondernemers en deskundigen in de strijd tegen ondermijning. Is de ge-meente op de hoogte van dit Keurmerk?
• Het CDA Wijchen is er een voorstander van dat onze gemeente dat Keurmerk gaat krijgen om de problematiek van ondermijning in ons bui-tengebied aan te pakken. Is de gemeente voornemens om dat Keur-merk te gaan verkrijgen?
• Welke maatregelen worden er verder ondernomen om onze agrariërs en tuinders te beschermen voor ondermijning?

Namens de fractie van het CDA Wijchen, Karin Hoogteijling

Keurmerk Veilig Buitengebied - CDA Wijchen