Antwoord van college op vragen CDA over verdwijnen 170 parkeerplaatsen rondom Albert Heijn

05 februari 2021
CDA-raadslid Jan Peters Sengers heeft vragen gesteld over het parkeren in het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer en het gehele centrum van Wijchen - CDA Wijchen

Kernboodschap

Het college van B&W heeft begrip voor het feit dat winkeliers en ondernemers in het centrum vragen stellen en hun belangen naar voren brengen waar het gaat over (auto)parkeergelegenheid in het centrum.

De gebiedsontwikkeling Tussen Kasteel en Wijchens Meer heeft onder andere als ambitie om het centrum van Wijchen toekomstbestendig en vitaal te houden. Een goede bereikbaarheid van het centrum per auto, fiets en te voet zijn daarbij een belangrijk onderdeel.

Tijdens het tenderproces voor TKWM heeft het college de parkeersituatie in het hele centrum kritisch onderzocht en – in samenspraak met Centrummanagement Wijchen – besloten om de parkeernormen voor het centrum bij te stellen. Daarmee is gekozen voor een betere balans tussen het aantal beschikbare parkeerplaatsen in het centrum en de kosten voor het realiseren van voldoende parkeergelegenheid. Gratis parkeren is daarbij een belangrijk uitgangspunt, maar dit kost onze gemeenschap wel (veel) geld. Zeker in combinatie met de door de raad benoemde ambities aangaande ruimtelijke kwaliteit (parkeren zoveel mogelijk uit het zicht). Een kritische blik op het aantal beschikbare parkeerplaatsen in het centrum acht het college daarom zeer verantwoord evenals de gekozen bijstelling van de norm.

Concreet gaat de bijstelling om terugbrengen van het overschot van het aantal parkeerplaatsen, het bijstellen van de norm voor nieuwbouw in het plangebied TKWM naar de onderkant van de CROW-normen en het verlagen van de norm voor zoekverkeer wanneer er in het gehele centrum een dynamische parkeerverwijssysteem wordt aangelegd. De bijstelling omvat ook het opheffen van de tijdelijke status van twee parkeerlocaties. Het centrummanagement heeft voorafgaande aan het collegebesluit aangegeven in te kunnen stemmen met deze aanpassingen.
De parkeeropgave voor auto’s kan niet alleen voor het gebied TKWM bekeken worden. Het centrum van Wijchen is dermate compact dat altijd op loopafstand parkeerplaatsen voorhanden zijn. De opgave ten aanzien van bereikbaarheid wordt daarom voor het centrum als geheel bezien. Uit de parkeerbalans en eerdere tellingen blijkt dat in het totale centrum een overcapaciteit is van parkeerplaatsen. Met het bijstellen van de normen is deze overcapaciteit verkleind, maar nog steeds aanwezig. In de toekomst houden we – samen met CMW – vinger aan de pols als het gaat over parkeren in het centrum.

Antwoord van het college

In navolgende tekst beantwoorden wij de gestelde vragen

Vraag 1
Kunt u ons inhoudelijk en met berekeningen meer inzicht geven hoe u, ook rekening houdend met de lagere CROW-norm en de mobiliteitsreductie, tot 170 parkeerplaatsen minder bent gekomen in dit deel van het Wijchense centrum?

Antwoord:
Begin 2020 heeft het CDA ook vragen gesteld over het autoparkeren in TKWM. De beantwoording van de betreffende vragen is behandeld in de gemeenteraad van 26 maart 2020. Bovenstaande vraag is destijds in de kernboodschap beantwoord en luidde:

In het centrum van Wijchen zijn 1.476 permanente openbare parkeerplaatsen aanwezig en 844 private parkeerplaatsen. Daarnaast zijn er in de afgelopen jaren op verschillende plaatsen tijdelijke parkeerplaatsen aangelegd op vrijgekomen locaties. Het gaat om de parkeerterreinen De Bolster, de voormalige bibliotheek en tegenover de Molen. In totaal zijn 295 tijdelijke parkeerplaatsen aangelegd. Het college heeft besloten om de status van de tijdelijke parkeerplaatsen om te zetten naar definitief. Daarmee komt het totale aantal parkeerplaatsen in het centrum op 2615 parkeerplaatsen. Volgens de hoogste CROW-norm heeft het centrum van Wijchen 2364 parkeerplaatsen nodig. Per saldo zijn er dus 251 parkeerplaatsen meer dan volgens de hoogste CROW-normen noodzakelijk zijn, waarmee het centrum van Wijchen wel erg royaal is voorzien van parkeerplekken. Ook tellingen die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd geven aan dat 427 parkeerplaatsen onbenut blijven. Gemiddeld komt het overschot aan parkeerplaatsen in het gehele centrum daarmee op 339 parkeerplaatsen.

Hoewel onze inwoners en bezoekers niet rechtstreeks betalen voor parkeren, zijn de parkeerplaatsen in het centrum natuurlijk niet gratis. Naast de aanleg en het onderhoud nemen parkeerplaatsen ook ruimte in beslag die benut zou kunnen worden voor andere centrumfuncties.

Daarom heeft het college besloten om de tijdelijke parkeerplaatsen vanaf dit moment te beschouwen als permanente parkeerplaatsen. Ook heeft het college besloten om een deel van het overschot aan parkeerplaatsen geleidelijk af te bouwen. In het plangebied TKWM verdwijnen daarom gefaseerd 169 openbare parkeerplaatsen. Uiteraard komen er voor de nieuw te realiseren functies wel nieuwe parkeerplaatsen (openbaar en privaat) bij.

Vraag 2
Indien u de parkeercapaciteit in het gehele centrum ook na het verdwijnen van deze 170 parkeerplaatsen voldoende acht in hoeverre heeft u dan de parkeergarage aan het station en de parkeerplaats aan de Klapstraat (locatie oude bibliotheek) volwaardig meegeteld als centrumparkeerplaatsen? En moeten daar dan ook bezoekers van de supermarkten in het centrum gaan parkeren?

Antwoord:
Ook deze vragen zijn reeds beantwoord in de raadsvergadering van 26 maart 2020.

Daarnaast zijn er in de afgelopen jaren op verschillende plaatsen tijdelijke parkeerplaatsen aangelegd op vrijgekomen locaties. Het gaat om de parkeerterreinen De Bolster, de voormalige bibliotheek en tegenover de Molen. In totaal zijn 295 tijdelijke parkeerplaatsen aangelegd. Het college heeft besloten om de status van de tijdelijke parkeerplaatsen om te zetten naar definitief. Daarmee komt het totale aantal parkeerplaatsen in het centrum op 2615 parkeerplaatsen.

Met het CMW is afgestemd dat de parkeergarage bij het station bij het centrumgebied hoort en dat in de toekomst 50% van de parkeerplaatsen in de garage wordt meegeteld ten behoeve van het centrum. Met een collegebesluit is dit bekrachtigd.

Vraag 3
Hoe verhoudt zich het reduceren van 170 parkeerplaatsen tussen De Bolster en het Kasteel tot het onlangs, mede op kosten van de gemeente, opgeknapte en met 35 parkeerplaatsen uitgebreide parkeerterrein Dorsvlegel als gevolg van de komst van de Lidl?

Antwoord:
De parkeerbalans is voor het gehele centrum opgesteld en alle parkeerplaatsen in het centrum zijn daarin meegenomen. Hierin is dus niet alleen gekeken naar het plangebied TKWM (welk overigens loopt van het Wijchens Meer tot aan het Kasteel en niet van de Bolster tot aan het Kasteel). Er is geen relatie met de parkeerplaatsen bij de Lidl, anders dan dat deze ook onderdeel zijn van het centrum.

Vraag 4
Is het college niet bang dat er door het laten verlagen van het aantal par- keerplaatsen in het oostelijke deel van het centrum (-170 parkeerplaatsen) niet ook (grote) druk ontstaat op de parkeerplaatsen aan de Dorsvlegel en kunnen de bezoekers van de Lidl hier dan nog wel voldoende parkeren?

Antwoord:
Nee, hier zijn we niet bang voor. De omvang van het centrum is compact te noemen waardoor verspreiding van het autoverkeer over het gehele centrum goed plaats kan vinden. Om dit te bevorderen stelt het college een parkeerverwijssysteem voor zodat verdeling over het gehele centrum soepeler verloopt.

Vraag 5
Uit de aanpassing van het collegebesluit blijkt dat het college het o.a. verantwoord vindt om parkeernormen voor zoekverkeer en het aantal parkeerplaatsen te verlagen, omdat er een digitaal parkeerverwijssysteem komt die het zoekverkeer in het centrum naar de juiste parkeerplaats begeleidt. Dit roept de volgende vragen op:

  • Wie betaalt dit digitale parkeerverwijssysteem?
  • Komt dit systeem in het hele centrum, inclusief de reeds bestaandeparkeerplaatsen, of alleen op de nieuw aan te leggen parkeerplaatsen?
  • Indien niet in het hele centrum een dergelijk digitaal verwijssysteem voorparkeren komt, hoe voorkomt het college dan dat niet alsnog in die delen van het centrum waar geen parkeerverwijssysteem is alsnog veel verkeer op zoek is naar de laatste parkeerplaatsen?

Antwoord:
Op 26 maart 2020 is deze vraag als volgt beantwoord:De kosten voor de aanpassingen en voorzieningen in het plangebied TKWM komen in elk geval voor rekening van het project.De intentie is dat voor het gehele centrum een dynamisch parkeerverwijssysteem geïmplementeerd wordt. Dit onderdeel moet nog verder worden uitgewerkt. Het college zal hiervoor een voorstel voorleggen aan de raad.

Vraag 6
In het projectplan TKWM is ruimte voor nieuw te bouwen appartementen, enkele grondgebonden woningen en bedrijvigheid in de plinten van de nieuwe wooncomplexen. Waar gaan de bewoners van de nieuw te bouwen niet grondgebonden woningen, alsmede de werknemers en bezoekers van de bedrijven in de plinten van de complexen parkeren? En hoe is deze nieuwe parkeerbehoefte, inclusief van de bedrijven in de plinten, meegenomen in de berekeningen voor het parkeren in het centrum?

Antwoord:
Alle parkeren voor de nieuwbouw is, conform de onderkant van de bandbreedte van de CROW-normen, in de plannen meegenomen. Zoals vermeld in de raadsnota van 26 maart 2020: Uiteraard komen er voor de nieuw te realiseren functies wel nieuwe parkeerplaatsen (openbaar en privaat) bij.

Vraag 7
Hoe voorkomt u parkeerdruk in de nabijgelegen straatjes rondom het centrum?

Antwoord:
Vooralsnog verwachten wij geen parkeeroverlast in de omgeving van het plangebied. Mocht achteraf blijken dat er parkeeroverlast in de omgeving is, dan gebruiken we de reguliere maatregelen om per specifieke locatie en oplossing te vinden.

Vraag 8
U heeft aangekondigd dat u de bezettingsgraad van het aantal parkeerplaatsen in het centrum gaat monitoren door jaarlijks op vier momenten een telling uit te voeren. Tevens is aangegeven dat in 2020 een hernieuwd parkeeronderzoek in het centrum uitgevoerd zou worden. Is dit al gebeurd? En in hoeverre is een reeds uitgevoerd parkeeronderzoek of binnenkort uit te voeren parkeeronderzoek representatief te noemen nu er vanwege de corona-crisis substantieel minder centrumbezoekers zijn evenals minder forensen die gebruik maken van de parkeergarage op het station?

Antwoord:
In 2020 zijn geen tellingen ten behoeve van het parkeeronderzoek uitgevoerd, zoals uzelf al stelt is dit in verband met corona niet representatief. Met het CMW overleggen we wanneer de tellingen weer gedaan zullen worden.

Vraag 9
De conclusies uit het Strabo-rapport staan in schril contrast met de uitgangspunten en de toelichting uit het collegebesluit van 3 maart 2020 waarin zowel de norm voor zoekverkeer, als de CROW-normering als het aantal parkeerplaatsen (-170) tegelijk is verlaagd voor dit deel van het centrum van Wijchen. Wat is de reactie van het college op de conclusies uit het Strabo-rapport?

Antwoord
Dit is onderdeel van één van de bezwaarschriften voor het bestemmingsplan TKWM. Op dit moment kunnen we hier geen uitspraken over doen, dit komt terug in de behandeling van de bezwaarschriften in de bestemmingsplanprocedure.

Vraag 10
Bent u in gesprek met de partijen die inmiddels hun zorgen hebben uitgesproken over het parkeren in het project TKWM, zoals Centrum Management Wijchen, Vereniging van pandeigenaren Marktpromenade, ondernemers aan het Europaplein en in het bijzonder de Albert Heijn als grootste publiekstrekker en degene met het grootste belang bij parkeerplaatsen in de nabijheid van de winkel?

Antwoord:
Bereikbaarheid voor autoverkeer maar ook voor fietsers en voetgangers is één van de vijf ambitiepijlers van de gebiedsontwikkeling. Wij zijn en blijven daarom in gesprek met alle betrokken partijen. In het nog op te stellen uitwerkingsplan zal specifiek aandacht zijn voor de toekomstige bereikbaarheid van winkels en andere bedrijven, alsmede voor het laden en lossen. Uiteraard geldt dit ook voor de bouwfase.

Vraag 11
Op welke wijze denkt u de zorgen van deze ondernemers en belangenbe- hartigers weg te kunnen nemen?

Antwoord:
Het college van B&W heeft begrip voor het feit dat winkeliers en ondernemers in het centrum vragen stellen en hun belangen naar voren brengen waar het gaat over (auto)parkeergelegenheid in het centrum. Wij onderschrijven het grote belang van een goede (auto)bereikbaarheid van het centrum, maar er zijn meer zaken die effect hebben op het functioneren van het centrum. De ontwikkelingen van TKWM maken deel uit van de verwezenlijking van de centrumvisie waarmee het gehele centrum toekomstbestendig wordt gemaakt. Daarnaast voegen we ongeveer 160 woningen toe aan het centrum waardoor we ook werk maken van het verkleinen van de druk op de woningmarkt. Door in gesprek te blijven, goede communicatie en te luisteren naar de verschillende belangen als het gaat over bereikbaarheid, verwachten we de gekozen ambities t.a.v. een toekomstbestendig en vitaal centrum zo goed mogelijk te kunnen realiseren. We kunnen helaas niet alle zorgen wegnemen.

Vraag 12
Bent u bereid om in de uitwerkingsplannen van het project TKWM rekening te houden met de daadwerkelijke parkeerbehoefte die uit de periodiek te verrichten tellingen blijkt en de norm bij te stellen ten behoeve van behoud van de supermarkt(en) en de Markpromenade?

Antwoord:
Voor beantwoording van deze vraag verwijzen we naar de gestelde vragen en antwoorden van d.d. 26 maart 2020.
Uit de parkeerbalans en de tellingen blijkt dat er in het gehele centrum een overcapaciteit aan parkeerplaatsen is. Ongeveer de helft van dit overschot aan parkeerplaatsen laten we de komende jaren gefaseerd verdwijnen. Mocht na of tijdens de realisatie van TKWM blijken dat de parkeerdruk onevenredig groot is dan kan een beroep gedaan worden op de extra parkeerplaatsen die uitgevraagd zijn bij de marktpartijen (zie ook vraag 8). Uiteraard heeft dat dan wel financiële consequenties. Overigens laten landelijke trends en ontwikkelingen zien dat mobiliteit in de toekomst zal veranderen. Dit hangt ook samen met andere mobiliteitsconcepten (deelauto’s) en op een andere wijze naar de bereikbaarheid van gebieden kijken (parkeren op afstand). Met de Tender worden de partijen uitgenodigd om met innovatieve oplossingen te komen en flexibiliteit in te bouwen, denk hierbij aan ruimte reserveren voor parkeerplaatsen in de toekomst. Daarnaast vragen de trends en ontwikkeling ook om een gedragsverandering bij ontwikkelaars, beleidsmedewerkers en toekomstige bewoners en gebruikers.

Vraag 13:
In hoeverre vindt u dat de motie van de gemeenteraad ‘Uitgangspunten parkeerbeleid TKWM’ (waarbij de oproep aan het college was om de parkeerregels, parkeerbalans en het aantal parkeerplaatsen in beginsel niet te veranderen) is uitgevoerd?

Antwoord:
Eén van de constateringen in de motie is dat de raad ten tijde van de behandeling van de motie (28 maart 2019) geen wijzigingen in de parkeerregels en parkeerbalans wenselijk acht. In lijn met deze motie is deze informatie vooraf met alle inschrijvende partijen gedeeld. De raad is hierover in 2020 reeds geïnformeerd. Door nadere analyse werd nadien duidelijk hoe de parkeerbalans in het centrum er uit zag en dat er sprake was van een (forse) overmaat aan beschikbare parkeerplaatsen. Bovendien is gratis parkeren steeds een belangrijk uitgangspunt in combinatie met de door de raad benoemde ambities aangaande ruimtelijke kwaliteit (parkeren zoveel mogelijk uit het zicht). Een kritische blik op het aantal beschikbare parkeerplaatsen in het centrum acht het college daarom zeer verantwoord evenals de gekozen bijstelling van de norm. Mondeling is uw raad geïnformeerd over dit collegebesluit van 17 december 2019. Daarna zijn de wijzigingen vastgelegd in het bestemmingsplan TKWM. Overigens, na realisatie van TKWM, is een deel van de overmaat aan parkeerplaatsen nog steeds aanwezig.

Vraag 14
Wanneer maakt het college meer stukken over het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer openbaar, zodat iedereen van de onderliggende stukken kennis kan nemen aangaande het parkeren, de exacte bebouwing op het plantsoen van het Vredesmonument en de bouwplannen op De Bolster en het Europaplein? Er is immers een uitgebreide aanbestedingsprocedure geweest met meerdere marktpartijen en daar zullen toch meer stukken overlegd zijn dan alleen een animatiefilmpje.

Antwoord:
In Q1 wordt een informatienota hieromtrent, inclusief planning, aangeboden aan de raad.

CDA-raadslid Jan Peters Sengers heeft vragen gesteld over het parkeren in het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer en het gehele centrum van Wijchen - CDA Wijchen