170 parkeerplaatsen verdwijnen rondom Albert Heijn: CDA stelt vragen

16 december 2020

Schriftelijke vragen van de fractie van het CDA Wijchen

Ingediend: 16 december 2020

Aanleiding:
Het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer (TKWM) nadert de uitvoerende fase. Bouw- bedrijf Ter Steege heeft de tenderprocedure van het project TKWM gewonnen en de ge- meente Wijchen heeft met Ter Steege een koopovereenkomst gesloten waarin de ge- meentegrond in dit gebied inmiddels verkocht is aan de ontwikkelaar.

Behoudens een animatiefilmpje op internet zijn de plannen nog niet gedeeld met de Wijchense bevolking. Over hetgeen tot nu toe bekend is over het winnende plan, bereiken ons zorgen van ondernemers, winkeliers en dienstverleners over de toekomstige bereik- baarheid en parkeercapaciteit binnen het centrum. In De Gelderlander en Wegwijs is hier door centrumondernemers aandacht voor gevraagd.

Op 28 maart 2019 heeft een ruime meerderheid van de gemeenteraad de motie ‘Uitgangspunten Parkeren TKWM’ aangenomen. In dit voorstel staat dat ‘de gemeenteraad op dit moment geen wijzigingen in de parkeerregels en parkeerbalans wenselijk acht’ en ‘dat de gemeenteraad in beginsel hetzelfde aantal parkeerplaatsen wil behouden’. Deze motie is door het college terzijde geschoven. Het tegenovergestelde van de motie lijkt nu werkelijkheid te gaan worden. Het college is namelijk naar de gemeenteraad teruggekomen met de mededeling dat het college de parkeernormen voor zoekverkeer en nieuwbouwwoningen in dit gebied naar beneden bijstelt en daarbovenop nog eens 170 parkeerplaatsen minder terugplaatst in dit deel van het centrum dan nu het geval is.

Dit nieuwe parkeerbeleid is door het college nader verwoord en toegelicht in het besluit ‘Wijziging Parkeerbeleidsplan gemeente Wijchen’ van 3 maart 2020. Hieruit blijkt dat het oostelijke deel van het centrum qua parkeerbeleid anders wordt behandeld dan de rest van het centrum door hier parkeernormen en parkeerplaatsen naar beneden te schroeven.

Deze ontwikkelingen baren het CDA Wijchen zorgen en wij hebben grote twijfels of ambitiepijler 5 uit het project TKWM waarin staat ‘het parkeren maximaal te faciliteren’ wel waar wordt gemaakt. Deze gaat immers uit van goede bereikbaarheid van het centrum voor auto’s, fietsers en voetgangers en optimale faciliteiten voor parkeren in/bij het gebied. De ambitiepijler heeft de gemeenteraad heel duidelijk meegegeven aan het college en de projectontwikkelaars. Parkeren is zowel voor inwoners van Wijchen, als voor de be- zoekers van buiten Wijchen essentieel.

Nu is al wel duidelijk dat in het gebied tussen De Bolster en het Kasteel 170 parkeerplaatsen gaan verdwijnen. Veel ondernemers en pandeigenaren vrezen voor de teloorgang van het winkelgebied in het oostelijke deel van het centrum. Een vertrek van Albert Heijn uit het centrum van Wijchen zou dramatisch zijn voor het hele Wijchense centrum. Zodra de circa 20.000 AH-bezoekers per week niet meer dicht genoeg bij de supermarkt kunnen parkeren kan dit het vertrek van Albert Heijn inluiden met in potentie een domino-effect in het hele Wijchense centrum tot gevolg.

Mede daarom is op initiatief van belanghebbenden in het Wijchense centrum een rapport door het bureau Strabo opgesteld over de plannen TKWM en in het bijzonder het parkeren hierin. Dit Strabo-rapport toont heel duidelijk de noodzaak en het belang van voldoende parkeercapaciteit in dit deel van het Wijchense centrum aan. Het Strabo-rapport wijst op het belang van voldoende parkeerplaatsen op korte loopafstand van de winkelpromenade en de supermarkt. Het Strabo-rapport wijst daarnaast ook op het belang van Albert Heijn voor het gehele winkelcentrum.

De conclusies uit dit rapport over parkeren vindt het CDA Wijchen zeer zorgwekkend: ‘Een verminderde bereikbaarheid van het winkelcentrum (Marktpromenade/Europaplein) zal ten koste gaan van de omzet van ondernemers in het centrum. Dit zal onherroepelijk gevolgen hebben voor de levensvatbaarheid van de in het hele Wijchense centrum gevestigde winkels. Voldoende parkeerplaatsen en een korte looproute naar de winkels voor dagelijkse boodschappen is essentieel voor het gezond blijven van het winkelcentrum en daarmee voor het gehele centrum van Wijchen. In het nieuwe ontwikkelplan TKWM dient dit dan ook te worden gewaarborgd’.

Het rapport geeft in feite aan dat met de huidige (parkeer)plannen voor het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer het college een groot risico neemt rondom het voortbestaan van detailhandel in het gehele Wijchense centrum.

De CDA-fractie heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen aan het college:

Vragen:

 1. Kunt u ons inhoudelijk en met berekeningen meer inzicht geven hoe u, ook reke- ning houdend met de lagere CROW-norm en de mobiliteitsreductie, tot 170 parkeerplaatsen minder bent gekomen in dit deel van het Wijchense centrum?
 2. Indien u de parkeercapaciteit in het gehele centrum ook na het verdwijnen van deze 170 parkeerplaatsen voldoende acht in hoeverre heeft u dan de parkeergarage aan het station en de parkeerplaats aan de Klapstraat (locatie oude bibliotheek) volwaardig meegeteld als centrumparkeerplaatsen? En moeten daar dan ook bezoekers van de supermarkten in het centrum gaan parkeren?
 3. Hoe verhoudt zich het reduceren van 170 parkeerplaatsen tussen De Bolster en het Kasteel tot het onlangs, mede op kosten van de gemeente, opgeknapte en met 35 parkeerplaatsen uitgebreide parkeerterrein Dorsvlegel als gevolg van de komst van de Lidl?
 4. Is het college niet bang dat er door het laten verlagen van het aantal parkeerplaatsen in het oostelijke deel van het centrum (-170 parkeerplaatsen) niet ook (grote) druk ontstaat op de parkeerplaatsen aan de Dorsvlegel en kunnen de bezoekers van de Lidl hier dan nog wel voldoende parkeren?
 5. Uit de aanpassing van het collegebesluit blijkt dat het college het o.a. verantwoord vindt om parkeernormen voor zoekverkeer en het aantal parkeerplaatsen te verlagen, omdat er een digitaal parkeerverwijssysteem komt die het zoekverkeer in het centrum naar de juiste parkeerplaats begeleidt. Dit roept de volgende vragen op:
 • Wie betaalt dit digitale parkeerverwijssysteem?
 • Komt dit systeem in het hele centrum, inclusief de reeds bestaande parkeerplaatsen, of alleen op de nieuw aan te leggen parkeerplaatsen?
 • Indien niet in het hele centrum een dergelijk digitaal verwijssysteem voor parkerenkomt, hoe voorkomt het college dan dat niet alsnog in die delen van het centrum waar geen parkeerverwijssysteem is alsnog veel verkeer op zoek is naar de laatste parkeerplaatsen?
 1. In het projectplan TKWM is ruimte voor nieuw te bouwen appartementen, enkele grondgebonden woningen en bedrijvigheid in de plinten van de nieuwe wooncomplexen. Waar gaan de bewoners van de nieuw te bouwen niet grondgebonden woningen, alsmede de werknemers en bezoekers van de bedrijven in de plinten van de complexen parkeren? En hoe is deze nieuwe parkeerbehoefte, inclusief van de bedrijven in de plinten, meegenomen in de berekeningen voor het parkeren in het centrum?
 2. Hoe voorkomt u parkeerdruk in de nabijgelegen straatjes rondom het centrum?
 3. U heeft aangekondigd dat u de bezettingsgraad van het aantal parkeerplaatsen in het centrum gaat monitoren door jaarlijks op vier momenten een telling uit te voeren. Tevens is aangegeven dat in 2020 een hernieuwd parkeeronderzoek in het centrum uitgevoerd zou worden. Is dit al gebeurd? En in hoeverre is een reeds uitgevoerd parkeeronderzoek of binnenkort uit te voeren parkeeronderzoek representatief te noemen nu er vanwege de corona-crisis substantieel minder centrumbezoekers zijn evenals minder forensen die gebruik maken van de parkeergarage op het station?
 4. De conclusies uit het Strabo-rapport staan in schril contrast met de uitgangspunten en de toelichting uit het collegebesluit van 3 maart 2020 waarin zowel de norm voor zoekverkeer, als de CROW-normering als het aantal parkeerplaatsen (-170) tegelijk is verlaagd voor dit deel van het centrum van Wijchen. Wat is de reactie van het college op de conclusies uit het Strabo-rapport?
 5. Bent u in gesprek met de partijen die inmiddels hun zorgen hebben uitgesproken over het parkeren in het project TKWM, zoals Centrum Management Wijchen, Vereniging van pandeigenaren Marktpromenade, ondernemers aan het Europaplein en in het bijzonder de Albert Heijn als grootste publiekstrekker en degene met het grootste belang bij parkeerplaatsen in de nabijheid van de winkel?
 6. Op welke wijze denkt u de zorgen van deze ondernemers en belangenbehartigers weg te kunnen nemen?
 7. Bent u bereid om in de uitwerkingsplannen van het project TKWM rekening te houden met de daadwerkelijke parkeerbehoefte die uit de periodiek te verrichten tellingen blijkt en de norm bij te stellen ten behoeve van behoud van de supermarkt(en) en de Markpromenade?
 8. In hoeverre vindt u dat de motie van de gemeenteraad ‘Uitgangspunten parkeerbe- leid TKWM’ (waarbij de oproep aan het college was om de parkeerregels, parkeerbalans en het aantal parkeerplaatsen in beginsel niet te veranderen) is uitgevoerd?
 9. Wanneer maakt het college meer stukken over het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer openbaar, zodat iedereen van de onderliggende stukken kennis kan nemen aangaande het parkeren, de exacte bebouwing op het plantsoen van het Vredesmonument en de bouwplannen op De Bolster en het Europaplein? Er is immers een uitgebreide aanbestedingsprocedure geweest met meerdere marktpartijen en daar zullen toch meer stukken overlegd zijn dan alleen een animatiefilmpje.

Namens de fractie CDA Wijchen, Jan Peters Sengers