Voor- en nadelen fusie met Druten op een rij

06 oktober 2020
Voor- en nadelen fusie met Druten op een rij - CDA Wijchen

Sinds januari van dit jaar staat de mogelijke fusie tussen Wijchen en Druten op de politieke agenda en is het volop in de aandacht. Het CDA Wijchen vindt het belangrijk u te informeren over ons standpunt en welke ontwikkeling dit in de voorbije maanden heeft gehad. Hieronder treft u aan:

Fusie een verkiezingsitem?!
In de ideale situatie is een fusie tussen de gemeente Wijchen en Druten voor het CDA Wijchen een verkiezingsitem. Hier heeft het CDA Wijchen in de eerste maanden nadat het fusie-item ineens in de media verscheen ook op ingezet (lees hier en hier onze berichten daarover terug). We zien echter ook de politieke realiteit in Wijchen en Druten. Omdat de meerderheid van de gemeenteraad niet wil wachten op gemeenteraadsverkiezingen heeft het CDA zich geconcentreerd op een zo maximaal mogelijke inbreng van onze inwoners in het fusietraject.

Focus verlegd naar draagvlakonderzoek
Daarom hebben wij onze focus verlegd naar het draagvlakonderzoek dat in oktober plaatsvindt met een maximale invloed van onze inwoners. Voor het CDA Wijchen was de vraag; hoe krijgen we de stem van de inwoners hier zo goed en volledig mogelijk in vertaald? Dit hebben we weten te bewerkstelligen door drie voorstellen in de gemeenteraad aan de orde te stellen.

CDA voorstellen aangenomen
Alle drie onze voorstellen hierover zijn aangenomen door de gemeenteraad. Door deze voorstellen krijgen de bewoners van Wijchen een duidelijke stem. Net als bij de verkiezingen. De invloed van inwoners op het fusietraject neemt met deze voorstellen aanzienlijk toe. Dat is winst voor onze inwoners. Lees hier meer over deze aangenomen CDA voorstellen rondom het draagvlakonderzoek.

Voor- en nadelen van een fusie
Er komt een draagvlakonderzoek onder alle kiesgerechtigde inwoners van de gemeente Wijchen, maar wat zijn nu de voor- en nadelen van een fusie tussen de gemeente Wijchen en Druten? Wij laten deze hierna aan u zien:

Voordelen fusie

 • Een fusie met Druten is een eerste stap op weg naar één grote dorpengemeente, en naar één groot Land van Maas en Waal.
 • In de regio gaan ons bestuur en ambtenaren één grotere gemeente vertegenwoordigen. Daarmee weegt onze stem in de regio zwaarder dan de stem van twee kleinere gemeenten afzonderlijk.
 • In Gemeenschappelijke Regelingen waar de gemeente Wijchen deel van uitmaakt zijn de stemverhoudingen afhankelijk van het inwonersaantal. Met Druten erbij staat de gemeente sterker ten opzichte van andere regiogemeenten.
 • De ambtelijke werkorganisatie heeft nog maar één grote gemeente waar zij voor werkt, in plaats van nu twee. Dit is efficiënter en duidelijker.
 • De nieuwe gemeente kan de taken die zij van de rijksoverheid krijgt beter uitvoeren. Denk hierbij aan de Jeugdzorg, WMO en woningbouw.
 • Op lange termijn is het niet realistisch om te denken dat alle gemeenten in het Land van Maas en Waal nog steeds zelfstandig zullen zijn. Daar zijn er een aantal simpelweg te klein voor (Wijchen 41.000 inwoners, Beuningen 25.000, Heumen 17.000, West Maas & Waal 19.000 en Druten 19.000). In dat kader kan het juist nu strategisch zijn om als eerste deze stap te zetten als vaststaat dat niet alle gemeenten in deze regio op termijn zelfstandig zullen blijven.
 • Door als Wijchen als eerste te bewegen in de richting van een fusie met buurgemeente(n) versterkt Wijchen haar positie in de regio. Ook slaat de fusie met Druten een bruggenhoofd voor een sterk Land van Maas en Waal.
 • Wijchen biedt de helpende hand aan een gemeente die het niet heel veel langer alleen kan. De gemeente Druten is ook bij Wijchen gekomen met deze specifieke vraag over een fusie. Wijchen toont daarmee solidariteit in de regio.
 • Wijchen staat er financieel bezien goed voor in vergelijking met omliggende gemeenten in het Land van Maas en Waal. Financiën zouden in die zin altijd in de weg kunnen blijven staan aan een fusie, indien het uitgangspunt is om minimaal met een financieel gelijkwaardige of financieel sterkere gemeente in de regio te willen fuseren. De vraag is of dit de juiste weg is om te bewandelen in de regio.
 • Dankzij de financieel solide positie van Wijchen kan de gemeente Wijchen een fusie met een financieel minder draagkrachtige gemeente aan. Als het toekomstbeeld is één grote dorpengemeente in het Land van Maas en Waal dan moet de ‘financiële pijn’ van Druten toch een keer genomen worden.
 • Alle dorpen inclusief Wijchen en Druten behouden hun naam.
 • De naam Wijchen kan ook als gemeentenaam behouden blijven. De huidige gemeenteraden van Wijchen en Druten beslissen over de nieuwe gemeentenaam bij een eventuele fusie. Indien zij er samen niet uitkomen wat deze nieuwe gemeentenaam moet zijn dan staat in de wet dat de nieuwe gemeente de naam krijgt van de grootste kern (in dit geval Wijchen).
 • Een nieuwe gemeente biedt mogelijkheden om het voorzieningenniveau (zoals buurthuizen, zwembaden, bibliotheek, gemeenteloketten) te bekijken vanuit inwonersoriëntatie/behoefte in plaats van vastomlijnde gemeentegrenzen.
 • Wijchen past qua identiteit en vraagstukken beter bij een andere plattelandsgemeente bestaande uit meerdere dorpen dan bij een stad als Nijmegen.
 • Groei is in z’n algemeenheid beter dan stilstand.

Nadelen fusie

 • De afstand van de burger tot het bestuur kan als groter ervaren worden. Er komen per inwoner minder raadsleden.
 • Zonder specifiek beleid per dorp kan de eigen identiteit van Wijchen en haar dorpen mogelijk verdwijnen. De noodzaak van beleid per dorp neemt toe. Op dit moment is er nog geen specifiek dorpenbeleid opgesteld door de gemeente Wijchen.
 • De stem in de regio aangaande enkel Wijchen wordt minder gehoord, omdat er meer gesproken wordt vanuit een groter geheel.
 • Van een grotere gemeente wordt verwacht dat zij meer inzet van bestuur en ambtenaren leveren aan regionale samenwerkingen. Wat de nieuwe gemeente wint aan bestuurskracht in de regio gaat ook weer op aan regionale inzet.
 • Op dit moment is er in Wijchen niet direct noodzaak om te fuseren, moeten we wachten tot er noodzaak is of zelf de regie in handen nemen?
 • Indien het niet tot een fusie komt dan blijft de ambtelijke werkorganisatie werken voor twee gemeenteraden, twee burgemeesters en twee colleges en heeft het een eigen directie. Dit zorgt voor verwarring en onduidelijkheid binnen de ambtelijke organisatie. Dit kan leiden tot hogere kosten en inefficiëntie.
 • Direct na het ontwerp fusiebesluit in november 2020 kan Wijchen tot aan de fusie op 1 januari 2023 niet meer zelf beslissen. Haar besluiten zijn dan ook afhankelijk van de goedkeuring van Druten en van de Provincie.
 • Er is geen direct financieel voordeel bij een bestuurlijke fusie. Ja, er komt een vergoeding voor frictiekosten maar die zal voor een groot deel opgaan aan de fusie-inspanningen zelf. Er komt structureel geen extra geld. De provincie heeft becijferd dat een fusie financieel ongeveer neutraal uitpakt.
 • De Drutense manier van geld uitgeven zorgt ervoor dat de financiële beleidsruimte van de nieuwe gemeente in de toekomst meer afhankelijk wordt van externe factoren zoals de renteontwikkeling. Daar heeft Wijchen nu geen last van.
 • Het is onduidelijk of de opgebouwde Wijchense reserves in de toekomst nog aan doelen in de gemeente Wijchen uitgegeven kunnen worden.
 • ‘Trouwen in gemeenschap van goederen’ met Druten maakt dat de hogere schulden van Druten samenvloeien met de beperktere schulden van Wijchen. Voor inwoners van Wijchen wordt na het ‘huwelijk’ de gemiddelde schuld per inwoner hoger.
 • De naam Wijchen kan als gemeentenaam verdwijnen. Hierdoor verdwijnt een historische naam van een gemeente die al ruim 200 jaar bestaat. Hier kan voor de gemiddelde Wijchenaar een andere, minder aantrekkelijke gemeentenaam uitkomen.

Onze conclusie: Wij zijn voor een fusie – op lange termijn beste voor Wijchen
De conclusie van het CDA Wijchen luidt: Er is veel over een fusie met Druten te zeggen. Zowel voor als tegen argumenten. Alles overwegende vinden wij dat Wijchen met een fusie op de langere termijn beter af is. Mocht het tot een fusie komen dan is één grote dorpengemeente in het Land van Maas en Waal ons ideaalbeeld. Daarmee kunnen we immers pas écht het verschil maken. We zien de fusie met Druten als een eerste belangrijke strategische stap.

Wij vinden het belangrijk dat u zelf uw keuze over een mogelijke fusie met Druten maakt. Daarom hebben wij de voor- en nadelen voor u op een rij gezet. Laat uw stem horen! Vul de enquête die u van de gemeente thuisgestuurd krijgt over de fusie in.

Uw mening telt: Wij ondersteunen alléén een fusiebesluit als er in oktober een voldoende ruim draagvlak blijkt te bestaan bij onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Contact?
U kunt met de CDA-fractie contact opnemen over dit artikel of andere zaken via info@cdawijchen.nl.

Voor- en nadelen fusie met Druten op een rij - CDA Wijchen