Vragen over parkeren Tussen Kasteel en Wijchens Meer

19 januari 2020
CDA-raadslid Jan Peters Sengers heeft vragen gesteld over het parkeren in het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer en het gehele centrum van Wijchen - CDA Wijchen

Schriftelijke vragen van het CDA Wijchen

Ingediend: 7 januari 2020

CDA-raadslid Jan Peters Sengers heeft vragen gesteld over het parkeren in het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer en het gehele centrum van Wijchen. 

Voor het CDA Wijchen is dit een zeer belangrijk item waar de CDA-fractie al eerder met succes een voorstel in de gemeenteraad over heeft ingediend. Toch leveren de door de het college aangekondigde aanpassingen van de parkeernormen in het centrum diverse vragen op. 

Aanleiding:

Op 28 maart 2019 heeft de Raad de gunningsleidraad TKWM vastgesteld.  Ambitiepijler 5 beschrijft dat de aantrekkelijkheid en concurrentiepositie van ons centrum mede wordt bepaald door een goede bereikbaarheid van het centrum voor auto’s, fietsers en voetgangers en optimale faciliteiten voor parkeren in/bij het gebied. Zowel voor de inwoners van Wijchen, als voor de bezoeker van buiten Wijchen. Daarom willen wij (lees: ‘Gemeente Wijchen’) dat het gebied maximaal inspeelt op een optimale bereikbaarheid van het centrum en het parkeren voor auto’s en (brom)fietsen maximaal faciliteert zonder afbreuk te doen aan de beeldkwaliteit.

Op 28 maart is ook de motie ‘Uitgangspunten Parkeren’ van CDA, K8W, PvdA en VVD door de Raad aangenomen. In de motie zijn de standpunten van de Raad ten aanzien van parkeren verwoord en wordt opgeroepen deze standpunten met de marktpartijen te delen. Een belangrijk uitgangspunt van de Raad daarbij is dat zij géén wijziging in parkeerregels en -balans wenst en dat de huidige parkeercapaciteit behouden blijft. Op 28 november 2019 is namens het college met de fractiewoordvoerders besproken op welke wijze uitvoering is gegeven aan deze motie. Bij die bijeenkomst is aangegeven dat er een collegebesluit is genomen om de huidige norm voor zoekverkeer in het centrum te verlagen van 15% naar 5%.  En dat in niet langer de bovenkant van de CROW normering, maar de onderkant van de CROW normering wordt gehanteerd.

Deze aanpassingen staan haaks op de uitgangspunten die de Raad in haar motie heeft benoemd. Tijdens de bijeenkomst is ook aangegeven dat deze aanpassingen zijn overeengekomen, dan wel zijn afgestemd met Centrum Management Wijchen (CMW). Het CDA Wijchen maakt zich zorgen over wat dit nu voor de parkeermogelijkheden voor huidige en toekomstige bewoners, voor de winkeliers en het winkelend publiek in het centrum gaat betekenen. Het CDA Wijchen stelt daarom de volgende vragen:

Vragen:

  1. Is er overeenstemming met CMW over aanpassing van de parkeernormen bereikt? Zowel over de verlaging van het percentage naar 5% voor zoekverkeer als voor de CROW normering Zo ja, wat is de inhoud van de afspraken die gemaakt zijn met CMW? 
  2. U geeft aan dat er een ‘dynamisch parkeerverwijssysteem’ komt. Wie gaat die financieren? Komt dit er voor alle openbare parkeerplaatsen in het centrum of alleen voor de nieuw te realiseren parkeerplaatsen?
  3. U geeft aan dat de bezettingsgraad van het centrum frequenter wordt gemonitord. Wat is hier de aanleiding voor?  Is de huidige frequentie (tweejaarlijks) ontoereikend? Wordt de parkeergarage bij het station daarbij in de toekomst nu wel of niet meegeteld? 
  4. Wat gaat u doen als nieuwe tellingen na realisatie TKWM uitwijzen dat de parkeerruimte ontoereikend is? Welke middelen heeft u dan na het volbouwen van het gebied dan nog om hier verbetering in aan te brengen?  
  5. Kunt u ons informeren over de (laatst geldende) instructies zoals u die ten aanzien van parkeren aan de drie marktpartijen in de laatste dialoogfases hebt meegegeven? 
  6. Om hoeveel minder parkeerplaatsen in het centrum gaat het bij benadering nu de norm voor het zoekverkeer is verlaagd met 10% en de CROW-normering naar beneden is bijgesteld?
  7. Is het college op eigen initiatief met aanpassingen van deze parkeernormen in het centrum gekomen of lag het initiatief hiertoe bij de marktpartijen?
  8. Markpartijen reserveren extra ruimte voor extra parkeerplaatsen, zo geeft u aan. Behoudt de gemeente de gronden hiervoor in eigendom of gaat de gereserveerde ruimte ook in eigendom over naar de ontwikkelaar?  In het laatste geval: hoe houdt de Gemeente in de toekomst grip op inzet van deze ruimte als dat nodig mocht blijken? 
  9. Het bestemmingsplan voorziet ter hoogte van locatie ‘Vredesmonument’ in een grootschalige bebouwing met bestemmingen die veel verkeer zullen aantrekken en die forse parkeercapaciteit zullen vragen. Kunt u ons nader informeren over het beoogde parkeerbeleid op deze TKWM locatie? Gaat dat hier ook uit het zicht? Hoe groot verwacht u hier de parkeerbehoefte?   
  10. Is het college op de hoogte dat er op de Oostflank aan de Schoolstraat nu al door diverse bewoners parkeeroverlast wordt ervaren en hier al meldingen van zijn gemaakt?

Jan Peters Sengers

Raadslid CDA Wijchen

(Meer over dit onderwerp lezen? Bekijk dan hier het artikel ‘Zorg om verdwijnen van parkeerplaatsen in het centrum Wijchen’ in de Gelderlander van 18 januari 2020.)

CDA-raadslid Jan Peters Sengers heeft vragen gesteld over het parkeren in het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer en het gehele centrum van Wijchen - CDA Wijchen