Schriftelijke vragen inzake: ‘0 op de meter’ voor De Speelhoeve

02 september 2018

Wij voor Wijchen

CDA Wijchen wil ‘0 op de meter’ voor De Speelhoeve

Schriftelijke vragen van het CDA Wijchen

Op dit moment wordt er in opdracht van de gemeente Wijchen een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor aanpassing en uitbreiding van MFA De Speelhoeve om het gebouw geschikt te maken voor de toekomst. Voor het CDA Wijchen is het daarom nu het moment om van de gelegenheid gebruik te maken MFA De Speelhoeve na renovatie als energieneutraal gebouw op te leveren.

Daarom heeft het CDA Wijchen vragen gesteld aan het college:

Aanleiding:
Wijchen heeft de ambitie in 2040 energieneutraal te zijn. Dat kan door het beperken van het energieverbruik en de nog benodigde energie duurzaam op te wekken.

In het programmaboek ‘Energieneutraal Wijchen 2040’ geeft de gemeente aan zelf het goede voorbeeld te willen geven en te investeren in een verduurzaming van het bestaande gemeentelijk vastgoed.

Het is algemeen bekend dat het aanpassen en renoveren van bestaande gebouwen bij uitstek het natuurlijke moment is om dit aan te grijpen en te onderzoeken of het mogelijk is om het gebouw optimaal te verduurzamen c.q. energieneutraal te maken.

Op dit moment wordt er in opdracht van de gemeente Wijchen een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor aanpassing en uitbreiding van MFA De Speelhoeve om het gebouw geschikt te maken voor de toekomst.Het CDA Wijchen wil graag weten hoe het college aankijkt tegen het idee om juist in deze fase van onderzoek mee te nemen om het betreffende schoolgebouw van MFA De Speelhoeve energieneutraal te maken. Daarom stelt het nu de volgende vragen:

  • Kan er in het bestaande haalbaarheidsonderzoek een scenario worden meegenomen om het schoolgebouw voor MFA De Speelhoeve volledig energieneutraal te maken?
  • Heeft de gemeente kennis genomen van de bevindingen en resultaten van het project Green Deal Scholen wat recent is afgerond?
  • Is de gemeente bereid dit als input te laten dienen voor het haalbaarheidsonderzoek voor het schoolgebouw MFA De Speelhoeve met name voor het verduurzamen?
  • Is de gemeente op de hoogte van het ‘Innovatieprogramma voor aardgasvrije en frisse basisscholen’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties wat recent is gepubliceerd?
  • Via aanmelding aan bovengenoemd programma kan een financiële stimulering van € 350.000 worden verkregen en kunnen schoolbesturen en gemeenten worden geholpen met het opdoen van ervaringen in de volgende stap naar duurzame renovaties van schoolgebouwen. Is de gemeente bereid die aanmelding spoedig en tijdig te verzorgen (= voor 1 oktober)
  • Is de gemeente op de hoogte van het initiatief ‘bewust investeren’ waarbij door een samenwerking tussen drie grote partijen BNG Bank, NN Group en Bewust Investeren BV 300 miljoen beschikbaar is voor verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. En wat betekent dit voor de gemeente Wijchen voor het project De Speelhoeve en mogelijk andere projecten?
  • Is de gemeente op de hoogte van het BNG Duurzaamheidsfonds van de BNG Bank wat verduurzaming van scholen faciliteert met speciale leningen en gaat de gemeente hiervan gebruik maken?
  • Is de gemeente op de hoogte van het advies van de VNG om 40% meer geld vrij te maken voor de bouw van scholen? Hiermee zal een scenario voor renovatie en verduurzaming van bestaande schoolgebouwen eerder gunstiger uitvallen en wat betekent dit voor het project van MFA de Speelhoeve?
  • In hoeverre is de gemeente Wijchen in overleg met het schoolbestuur Kans en Kleur over verduurzaming van dit schoolgebouw en andere schoolgebouwen?

Namens het CDA Wijchen,
Mari van Wanroij
Commissielid
06-34313111