Schriftelijke vragen inzake: Windmolens

22 juni 2018

Wij voor Wijchen

Windmolens

Schriftelijke vragen van het CDA Wijchen
Ingediend op: 20 juni 2018

Aanleiding:
Wijchen heeft de ambitie in 2040 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat het energieverbruik zo laag mogelijk moet zijn en dat het restant duurzaam binnen de gemeentegrenzen wordt opgewekt.

Op 4 februari 2016 heeft de gemeenteraad een nulmeting vastgesteld. Hieruit blijkt dat bij de opwekking van duurzame energie ook wind als bron nodig is. Ook is door de gemeenteraad een ‘Gedragscode Windenergie’ vastgesteld. Met deze strengere regels is Wijchen uniek in de verre regio.

In februari 2018 gaf de wethouder daarover in de Gelderlander aan:
,,Maar hij (=de Gedragscode) moet ook niet zo knellend zijn dat bijvoorbeeld de windmolens bij Bijsterhuizen er niet kunnen komen. Vanuit de provincie Gelderland komen signalen dat we snel de tijd van vrijblijvendheid voorbij zijn. Het is belangrijk dat we de regie rond de bouw van molens zelf in de hand houden.”

Het is nu 2,5 jaar later en initiatiefnemers geven aan dat met de huidige Wijchense regels geen windenergie mogelijk is. De ambities van de gemeenteraad kunnen vooralsnog niet worden waargemaakt.
Gelijktijdig zijn locatieplannen in buurgemeente Beuningen vergevorderd. Uit visuele projecties blijkt dat de geplande windmolens in onze dorpen Bergharen, Hernen, Leur en Woezik zeer goed zichtbaar zijn.

Het CDA Wijchen wil graag weten hoe het college aankijkt tegen deze ontwikkelingen. Daarom stelt het nu de volgende vragen:

Vragen:
• Hoe kijkt het college aan tegen de uitlating van initiatiefnemers van windenergie dat: “De financiering van een windmolen-project in Wijchen ondoenlijk is door de strenge regels in de gemeente”?
• Acht het college het reëel haar doelstelling Wijchen energieneutraal 2040 te halen zonder de inzet van windmolens?
• Zo niet, wat betekent dit voor de ‘Gedragscode Windenergie’?
• Is het college zich bewust dat wanneer Wijchen niet tijdig met een plan komt de provincie dit kan gaan bepalen, waardoor minder inbreng voor bewoners mogelijk is en minder kans is dat er rendement terugvloeit naar de Wijchense gemeenschap?
• Kennelijk is het in de buurgemeente Beuningen wel mogelijk 3 tot 5 windmolens te plaatsen. Hoe verklaart het college dit in relatie tot dat dit in Wijchen tot nu toe onmogelijk blijkt te zijn?
• In hoeverre is de gemeente Wijchen in overleg met de gemeente Beuningen over de windmolen-locaties aldaar en de (ruimtelijke) gevolgen die dit heeft voor Bergharen, Hernen, Leur en Woezik?
• Op welke wijze stelt het college de inwoners van Bergharen, Hernen, Leur en Woezik hiervan tijdig in kennis en hoe neemt het de gemeenteraad hierin mee?
• Welke plannen zijn er voor windmolens in onze andere buurgemeenten en hoe raken deze (ruimtelijk) onze gemeente?

Namens de fractie van het CDA Wijchen,

Marlien Joosse