Schriftelijke vragen inzake: Verdeling woningen in de regio

19 juni 2018

Wij voor Wijchen

Verdeling woningen in de regio

Schriftelijke vragen van het CDA Wijchen
Ingediend op: 16 juni 2018

Aanleiding:
De woningmarkt in Wijchen is oververhit.
In maart 2018 kondigde de gemeente aan dat Wijchen 350 woningen meer mocht gaan bouwen tot 2027. Het CDA Wijchen heeft toen direct aangegeven dat dit aantal woningen te weinig is om in de woonbe-hoefte van Wijchenaren te voorzien.

In de raadsvergadering van 15 maart 2018 diende de CDA-fractie een motie ‘Terug naar de onderhandelingstafel’ hierover in. Het CDA vond daarin dat: ‘Wijchen er in vergelijking met Beuningen en Druten bekaaid vanaf komt. Al jaren wordt daar meer gebouwd dan in Wijchen.’

Wethouder Gerrits gaf daarop aan dat: ‘De uitgangspunten en over-wegingen feitelijk onjuist waren en Wijchen meer dan een evenredig aandeel in de regio heeft gekregen’.

Deze stellingname herhaalde wethouder Gerrits tijdens de commissie-vergadering van 17 mei 2018 door op berekeningen van de CDA-fractie te reageren met: ‘Dat hij absoluut het gevoel niet deelt dat Wij-chen er bekaaid vanaf komt. De Provincie heeft Wijchen in de nieuwe ruimte op basis van prognoses een meer dan evenredig aandeel toe-gewezen.’

De CDA-fractie wil hier meer inzicht in. Daarom stelt het nu de volgen-de vragen aan het college:

Vragen:
• Waarop baseert het college haar standpunt dat Wijchen over de periode 2017-2027 ’Een meer dan evenredig aandeel in de regio heeft gekregen’?
• Kan het college dit aantonen met een opgave waarin de aantallen voor Wijchen (in totaal: 1.100) worden afgezet tegen de aantallen voor de subregio gemeenten waarmee het samen woningbouw afspraken heeft gemaakt?
• Kan het college in deze regiovergelijking een uitsplitsing maken tussen reeds eerder toegekende contigenten en de in februari extra toegekende contingenten (voor Wijchen: 350 woningen) en aldus een zuivere vergelijking kan worden gemaakt tussen de subregiogemeenten.
• Zo ja, dan zien wij deze berekeningen graag tegemoet bij de be-antwoording van deze vragen.

Namens de fractie van het CDA Wijchen,
Björn Derksen